FANDOM


 

ReferencesEdit

v - eCharacters
Yuuki | Sakuma | Miyoshi | John Gordon | Mutou | Okami | Jirou Gamou | Ernest Graham | Jane Graham | Taimei Chou | Kazuo Izawa | Howard Marks | Friday | Hitoshi Sotomura | Eiji Honma | Masayuki Oikawa | Yutaka Yoshino | Butterfly Boy | Nobuteru Miyata | Yukihito Kusanagi | Hiroyuki Tobisaki | Carl Schneider | Yuriko Nogami | Miyoko Yasuhara | Chizuru Nishiyama
Akimasa Kazato | Yasumasa Akutsu | Kunio Morishima | Kiichirou Shirahata | Bumpkin Maid | Mamoru Wakisaka | Fujimaru | Onodera | Hisashi Nishimura | Makoto Kataoka | Itaru Wakisaka | Masato Takabayashi | Noriyuki Nagase | Ieng | Raymond | Akinobu Tsuchiya | Gao | Hermann Wolf | Johann | Gunter Kaitz | Otto Frank | Katsuhiko Maki | Majutsushi | Shingo Nakane | Michael Cooper | Mary Cooper | Jonathan Cooper | Kouichi Hasumi | Sam Brand | Elly Brand | Sayla Brand | Foster Mother | uncle Nick
Ryousuke Shimano | Alain Regnie | Marie Torres | Jean Victor | Old Woman​ | Michael Campbell | Julia Olsen | Bartender | Joseph Brandt | Richard Parker | Thomson | Aaron Price | Satomura | Akira Arizaki | Naochika Arizaki | Ellen Price (Eren?) | Mansfield Coming | Osamu Utsumi | Louis McCloud | Synthia Grane | Emma Grane | Frate | Raymond Grane | Hara | Yuasa